อย่างที่เคยพูดไปในครั้งก่อนว่า มีบริษัท หรือหน่วยงานที่ให้บริการกำจัดปลวก หรือกำจัดแมลงอยู่มากมายในท้องตลาด
ซึ่งโดยหลักการแล้วจะมีกรรมวิธีการให้บริการในมาตรฐานที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามสิ่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท
คือรูปแบบและระดับการบริการครับซึ่งจะช่วยให้บริษัทได้รับ Feed Back หรือคำตอบรับที่ดี จากลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
และสำหรับบริษัทกำจัดปลวกที่ดี ควรมีการให้บริการที่เป็นมาตรฐานดังนี้

1. บริษัทที่ดี ควรมีการโทรนักลูกค้าล่วงหน้า ก่อนการเข้าทำบริการแต่ละครั้ง

เนื่องจากลูกค้าจะได้เตรียมตัว ในการควบคุมดูแลได้ถูก เพราะบริษัทและพนักงานที่
ดีจะไม่เข้าทำบริการที่บ้านหรืออาคารสถานที่ของลูกค้าตามลำพัง

2. บริษัทที่ดี จะมีเครื่องแต่งกายที่เรียบร้อย รัดกุม

และเครื่องป้องกันสำหรับการทำบริการอย่างเป็นมาตรฐานครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น
ถุงมือ ที่ปิดจมูก หมวก เป็นต้น

3. บริษัทที่ดี จะมีอุปกรณ์ในการเข้าทำบริการอย่างได้มาตรฐาน

เพื่อความปลอดภัยระหว่างการเข้าทำบริการ ทั้งฝ่ายของพนักงานเอง
และฝ่ายของลูกค้า อุปกรณ์ที่ใช้จะต้องไม่เป็นอันตราย และระหว่างการทำบริการ
ต้องมีการควบคุมอุปกรณ์ทุกอย่างให้อยู่ในระดับที่รัดกุมสูงสุด โดยเฉพาะเครื่องจักร
และน้ำยาเคมีประเภทต่างๆ

4. บริษัทที่ดี จะมีการอบรมพนักงานให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล มีความรอบคอบ รัดกุมในทุกกระบวนการทำงาน ไม่หละหลวม
เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทั้งตนเอง เพื่อนร่วมงาน และลูกค้าได้

5. พนักงานที่ดีควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีมารยาท

สามารถติดต่อพูดคุยกับลูกค้าได้อย่างมีสัมมาคารวะ ไม่พูดจาห้วนหรือกระโชกโฮกฮาก
และเมื่อลูกค้าสอบถามถึงรายละเอียดการปฏิบัติการต้องสามารถให้คำตอบแก่ลูกค้าได้พอประมาณ
ไม่ปิดบังหรืออำพรางข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง

6. พนักงานที่ดี ต้องทำงานด้วยความมีสมาธิ มีความซื่อสัตย์สุจริต

เพราะการทำบริการต้องเข้าไปในบ้านหรืออาคารที่พักของลูกค้าซึ่งอาจมีของมีค่าต่างๆ เก็บรักษาอยู่
ไม่ควรมีการหยิบฉวยของลูกค้ามาเป็นสมบัติของตน เพราะผิดทั้งจรรยาบรรณและกฏหมาย

7. บริษัทที่ดี จะมีการเก็บกวาดทุกอย่างให้สะอาดเรียบร้อย หลังทำบริการต่างๆ

เสร็จเรียบร้อย ไม่ควรปล่อยให้เศษซากต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติการณ์เป็นภาระของลูกค้า

8. บริษัทที่ดี จะมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติการ

ไม่ควรทำบริการแล้วปล่อยเลย เพราะอาจจะยังมีปัญหาเกิดขึ้นได้ เช่นปัญหาปลวกอาจจะ
ยังไม่หายไปอย่างสิ้นซาก ต้องทำบริการซ้ำอีกครั้ง เป็นต้น

9. บริษัทที่ดีจะคอยสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นอยู่เสมอ

10. บริษัทที่ดี จะรักษาสัญญาที่ได้ทำไว้อย่างเคร่งครัด โดยไม่หนีหรือทิ้งสัญญาโดยพละการ