วิธีการเลือกบริษัทกำจัดปลวกเพื่อใช้บริการ

ปัจจุบัน บริษัท หรือหน่วยงานที่ให้บริการกำจัดปลวกนั้นมีอยู่มากมายหลายบริษัทครับ
เพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายเยอะมากแต่ส่วนมากบริษัทเหล่านี้มักเป็นบริษัทเถื่อน
ที่มีการจัดตั้งขึ้นมารับงานอย่างผิดกฏหมาย ไม่ถูกหลักเกณฑ์ดังนั้นเมื่อมีอะไรผิดพลาด
ผู้บริโภคจึงมักจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้น หากต้องการจะเลือกใช้บริการของบริษัทกำจัดปลวก
ควรมีหลักเกณฑ์ในการเลือก เพื่อที่จะได้รับบริการที่มีคุณภาพมากที่สุด

หลักการเลือกบริษัทกำจัดแมลงนั้น มีดังต่อไปนี้ครับ

1.บริษัทต้องมีใบจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถนำมาอ้างอิงได้

2.มีใบรับรองอนุญาตการค้า อย่างชัดเจนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

3.ต้องมีใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างถูกต้องและชัดเจน ตลอดจนใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย

จากสำนักกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

– มีใบ ภพ.20 หรือ ใบเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

– ใบรับรองการเป็นสมาชิก

ชมรมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทยหรือชมรมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงลานนา หรือชมรมประกอบกิจการอื่นๆ
ที่เชื่อถือได้

บริษัทกำจัดปลวกที่ดี

1.ต้องมีใบประกาศนิยบัตรการอบรมความรู้ในการกำจัดแมลงในการควบคุมแมลงและสัตว์พาหนะนำโรค
และมีใบอนุญาตในการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือนหรือในทางสาธารณสุข ตามที่กฏหมายกำหนดไว้

– ใบรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การอนามัย หรือ

มาตรฐานการทำงาน เช่น ISO : 9001 , ISO : 18000 เป็นต้นซึ่งบริษัทที่ผ่านมาตรฐานเหล่านี้ จะเป็นบริษั่ทที่มีมาตรฐานในการทำงาน
และการให้บริการสูง

2.บริษัทมีแหล่งที่ตั้งชัดเจน สามารถตรวจสอบได้และสามารถติดต่อในเวลาทำการได้ตลอด
แหล่งที่ตั้งควรเป็นอาคารสำนักงานแบบมาตรฐานที่ยอมรับได้

– สารเคมีในบริษัท ต้องเป็นสารเคมีที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้จากกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง
ไม่มีการนำเอาสารเคมีที่นอกเหนือจากนั้นมาใช้งานโดยพละการ

ซึ่งหน่วยงานที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องชอบนำมาใช้ และสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยคือเกิดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงหรือคน เพราะมีสารเคมีตกค้าง

3.บริษัท มีประสบการณ์ ที่ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง อาจโดยทางต่างๆ เช่นการบอกต่อ การพูดถึง หรือการ แนะนำ จากผู้ที่เคยใช้บริการ ในแง่บวก เช่น
Feedback ต่างๆ บริการหลังการขาย ฯลฯ

– ราคาที่นำเสนอ ควรอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ไม่แพงมากจนเกินไป

– พนักงานมีความสุภาพ เรียบร้อย มีบุคลิกดี

เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถอ้างอิงได้ถึงมาตรฐานการบริการอย่างไรก็ตาม ที่กล่าวไปแล้วนั้นเป็นเพียงปัจจัย
ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากบริษัท หรือหน่วยงานให้บริการกำจัดแมลงเท่านั้น แต่การที่จะตัดสินใจเลือกจริงๆ
ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคเป็นสำคัญ ว่าจะเลือกแบบไหน เพื่อให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด